English 邮箱登录 无障碍浏览
通知公告
关于批准发布《活扳手》等17项
推荐性国家标准的公告
文章来源: 更新时间:2022-12-30 17:27
  国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《活扳手》等17项推荐性国家标准,现予以公告。
 
  国家市场监督管理总局                                        国家标准化管理委员会
                                                          2022年11月8日
《活扳手》等17项推荐性国家标准.pdf